സംസ്ഥാനത്തുള്ള എം.എസ്.എം.ഇ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട സംരംഭങ്ങളുടേയും, പരമ്പരാഗത വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സംരംഭങ്ങളുടേയും വികസനവും, നിലനില്‍പ്പും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വകുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. വകുപ്പിന്റെ വിവിധ വ്യവസായ പദ്ധതികളുടെ നിര്‍വഹണം നടത്തുന്നതും, സംസ്ഥാനത്തുള്ള എം.എസ്.എം.ഇ. യൂണിറ്റുകള്‍ക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും, ഉപദേശങ്ങളും നല്കുന്നതും ഡയറക്ടറേറ്റും 14 ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളുടേയും, ചങ്ങനാശ്ശേരി, മഞ്ചേരി എന്നിവടങ്ങളിലെ കോമണ്‍ ഫെസിലിറ്റി സര്‍വ്വീസ് സെന്ററുകളും ചേര്‍ന്നാണ്.

Copyright Official website of Directorate of Industries & Commerce Designed & Developed by :: Keltron
Portal & content owned by IT Division Directorate of Industries and Commerce vikas Bhavan ,Thiruvananthapuram