വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം

ശ്രീ പി രാജീവ് വ്യവസായ വാണിജ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി. ഡോ.കെ.ഇളങ്കോവന്‍ ഐ.എ.എസ്ആ ആണ് നിലവിലെ വകുപ്പിൻറെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ശ്രീ എസ് ഹരികിഷോർ ഐ എ എസ് ഡയറക്ടറുമാണ് . വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം വികാസ്ഭവനിലാണ്. 

Copyright Official website of Directorate of Industries & Commerce Designed & Developed by :: Keltron
Portal & content owned by IT Division Directorate of Industries and Commerce vikas Bhavan ,Thiruvananthapuram