വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് നവ സംരഭകരെ സ്യഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ക്കൂള് കോളേജ് തലങ്ങളില് ഒരു കര്മ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. പുതുതലമുറയില് വ്യവസായ സംസ്കാരം വളര്ത്തുവാന് ഉദ്ദേശിച്ചു, സംരംഭകത്ത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളില് വേണ്ട പരിശീലനവും മാര്ഗ്ഗ നിര്ദ്ദേശങ്ങളും നല്കുന്നതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വ്യവസായ മേഖലയുടെ വളര്ച്ചയിലെ മുന്നണി പോരാളികളാക്കാന് പര്യാപത്മാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്.ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പരിശീലനത്തിലൂടെ യുവസംരഭകര്ക്ക് വ്യവസായ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തില് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്.

 

                                         ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

 

Contact Details of District Level Officers for the Scheme-Grant to ED Clubs 
Sl No District    General Manager Mobile Number Name of Officer Incharge Designation  Mobile Number  Landline Number 
1 Thiruvananthapuram Rajeev.G 9446222830 Sharath V.S manager 9946782122 0471-2326756
2 Kollam Biju Kurian 9446364529 Sivakumar K S (i/c) manager 9446300548 0474--2302774
3 Pathanamthitta Anil Kumar P.N 9446545440 mlnl mol manager 9495110555 0468-2214639
4 Alappuzha Renjith C.O 8281936494 C Jaya  manager 9496176157 0477-2241632 , 0477-2241272
5 Kottayam M.V. Lauly 9188127005 Arjunan Pilla R manager 9446594808 0481-2573259
6 Idukki P.S.Sureshkumar 7025558031 Benedict William John manager 9497890123 :0486-2235507
7 Ernakulam Biju.P.Abraham 9446384433 Renju Mani  Assistant Director 9446606178 0484-2421360
8 Thrissur K.S.Kripakumar 9446384841 Jisha.K.A manager 9447806550 487-2361945
9 Palakad Gireesh.M 9495135649 Swapna P  manager 9946407570 491-2505408
10 Malapuram Renjith Babu 9188127010 Renjith Babu manager 9846888331 91483-2737405
11 Kozhicode Najeeb P.A 9188127011 .Balarajan M K Manager 8137012889 0495-2765770
12 Wayanad Anish Nair.M  8848109505 Abdul Latheef A Assistant Director 9495891601 493-6202485
13 Kannur T.O Gangadharan 9497857014 Shammy S K manager 9446675700 0497-2700928
14 Kasargode  Sajith kumar.K  9847747025 Sajeer K Assistant Director 7025835663 0499-4255749
Copyright Official website of Directorate of Industries & Commerce Designed & Developed by :: Keltron
Portal & content owned by IT Division Directorate of Industries and Commerce vikas Bhavan ,Thiruvananthapuram