ലഘു സൂക്ഷമ ഇടത്തരം മേഖലയില് സംരംഭകര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും തങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങള് വേണ്ട രീതിയില് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ട കഴിവുകള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി അതാത് ജില്ലകളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത 30 പേര്ക്ക് 15 ദിവസം നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന പരിശീലനം എല്ലാ വര്ഷവും നടത്തി വരുന്നു. ഇതിലൂടെ സംരംഭങ്ങള് മികച്ച രീതിയില് തുടങ്ങുന്നതിനും, തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ സംരംഭങ്ങള് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ട നിര്ദ്ദേശങ്ങള് വിവിധ സര്ക്കാര് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേത്യത്വത്തില് നല്കുന്നു. അസംസ്ക്യത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത/ പ്രാദേശിക മുല്ഗണനയുള്ള മേഖല തുടങ്ങിയവയും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരീശീലനം നല്കുന്നത്.

Copyright Official website of Directorate of Industries & Commerce Designed & Developed by :: Keltron
Portal & content owned by IT Division Directorate of Industries and Commerce vikas Bhavan ,Thiruvananthapuram