1955 ലെ എസന്ഷ്യല് കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള 1987 ലെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയില് ആന്ഡ് ഗ്രീസ് ഓര്ഡര് അനുസരിച്ച് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയില്, ഗ്രീസ് എന്നിവയുടെ സംസ്കരണവും വിതരണവും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലൈസന്സ് നല്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടര്ക്കാണ്. നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറല് മാനേജരുടെ ശുപാര്ശ സഹിതം വ്യവസായ വാണിജ്യഡയറക്ടര്ക്കു സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Copyright Official website of Directorate of Industries & Commerce Designed & Developed by :: Keltron
Portal & content owned by IT Division Directorate of Industries and Commerce vikas Bhavan ,Thiruvananthapuram